برای جزئیات معانیه حقیقیه کلیدواژه های قرآن به این کانال تلگرام ملحق شوید

قرآن معما نیست بلکه کتابی است ساده، واضح و آشکار. زیرا قرآن برای عموم مردم نازل شده نه برای عده ای قلیل. پس اگر قرار باشد مردم عادی نتوانند قرآن را بفهمند اون موقع قرآن را دیگر نمی توان دینی برای عموم دانست. قرآن نیازمند به ترجمه درست دارد نه تفسیر. کسانی که قرآن را پیچیده و معما گونه نشان میدهند قصد سوء استفاده از مردم را دارند.

در دست چاپ