برای جزئیات معانیه حقیقیه کلیدواژه های قرآن به این کانال تلگرام ملحق شوید

4 ترجمه سوره های حمد و توحید

کتابی از محمد بابائی

در این کتاب با ترجمه دو سو ره حمد و توحید سعی در نشان دادن این مطلب شده است که قرآن معما نیست و خداوند به جای هدایت بندگان معما طرح نکرده است

پیچیده نشان دادن قرآن توسط مترجمین و مفسرین گاهی به دلیل عدم  دانش کافی در زمینه های علمی و حتی بعضا از روی عمد صورت گرفته است در حالی که اگر قرآن به شکل صحیحی ترجمه شود نیاری به تفسیر نخواهد داشت

:خرید کتاب

نسخه چاپی ترجمه سوره های حمد و توحید

 نسخه PDF ترجمه سوره های حمد و توحید